Cùng nhau học tiếng Nhật trên NHK WORLD

  • Học nhanh với các mẫu câu đơn giản
  • Mẹo du lịch tiện dụng và chữ kanji đơn giản

Cùng học tiếng Nhật trên trang NKH tại đây:
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/vi/learnjapanese/

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tư vấn miễn phí